Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych

§1 Postanowienia wstępne

 1. Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros świadczy usługi tłumaczeń pisemnych oraz ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem i dostępnym na stronie cennikiem.
 2. Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde zlecenie było wykonane w na czas oraz w sposób rzetelny.
 3. Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros gwarantuje poprawność i staranność wykonywanych tłumaczeń. Wykonane tłumaczenia pisemne podlegają pisemnie uzasadnionej reklamacji w terminie 7 dniu od odebrania zlecenia przez Zleceniodawcę.

§2 Składanie zleceń

 1. Warunkiem wykonania tłumaczenia jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia w formie wiadomości e-mail. Możliwe jest także złożenie zlecenia drogą telefoniczną, do potwierdzenia w wiadomości e-mail. Zlecenie może być dostarczone przez Zleceniodawcę pod wskazany na stronie adres, przesłane pocztą, kurierem, lub pocztą elektroniczną.
 2.     a)  W przypadku tłumaczeń przysięgłych, możliwe jest wykonanie tłumaczenia na podstawie skanu dokumentu, pod warunkiem, że oryginał zostanie przekazany do wglądu przed jego odbiorem przez Zleceniodawcę. W przeciwnym wypadku w tłumaczeniu znajdzie się adnotacja, iż nie zostało ono wykonane na podstawie oryginału.
 3. Zlecenie uznaje się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu jego przyjęcia drogą elektroniczną.
 4. Wstępna wycena zlecenia jest szacunkowa, ostateczna cena tłumaczenia obliczana jest na podstawie ilości znaków w tekście wynikowym.

§3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych zwykłych i przysięgłych

 1. Zleceniodawca dostarcza na adres e-mail Biura Tłumaczeń Akapit Maja Jaros tekst do tłumaczenia w formie elektronicznej lub papierowej.
 2. O wszelkich możliwych utrudnieniach w odczytaniu tekstu do tłumaczenia Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros w chwili składania zlecenia.
 3. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.
 4. Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros przekazuje wykonane tłumaczenie w takim samym formacie, w jakim złożył je Zleceniodawca chyba, że strony uzgodnią inaczej.
 5. Przetłumaczony tekst może zostać przekazany pocztą e-mail, pocztą lub kurierem, na koszt Zleceniodawcy, lub też odebrany osobiście przez Zleceniodawcę pod adresem wskazanym na stronie lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony.
 6. Standardowa strona tłumaczenia zwykłego wynosi 1800 znaków. Standardowa strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków.
 7. Minimalna jednostka rozliczeniowa to ½ strony w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz 1 strona w przypadku tłumaczeń przysięgłych.
 8. Tryb standardowy dla tłumaczeń pisemnych wynosi do 8 stron na dzień roboczy.
 9. W przypadku rezygnacji ze zleconego tłumaczenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty za już wykonaną część tłumaczenia.
 10. W przypadku zleceń przekazywanych przez Biuro drogą elektroniczną, Zleceniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia pocztą e-mail lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku braku takiego potwierdzenia, zlecenie uważa się za dostarczone i Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do reklamacji usługi z powodu nieterminowego wykonania zlecenia.

§5 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 1. Za czas rozpoczęcia tłumaczenia ustnego uznaje się godzinę, na którą Tłumacz został zamówiony, a za jego zakończenie godzinę zakończenia pracy Tłumacza i obejmuje wszelkie przerwy w tłumaczeniu, na przykład na dojazdy z jednego miejsca tłumaczenia na drugie.
 2. Minimalną początkową jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest 2-godzinny blok pracy tłumacza. Każda kolejna godzina liczona jest osobno.
 3. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia uznawana jest za pełną godzinę pracy tłumacza.
 4. Zamówione tłumaczenie ustne można odwołać nieodpłatnie na 24 godziny przed uzgodnionym terminem tłumaczenia. Za późniejsze odwołanie tłumaczenia obowiązuje opłata za blok początkowy tłumaczenia, to jest za dwie godziny pracy tłumacza.

§6 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń Akapit Maja Jaros ogranicza się do ceny zlecenia.
 2. Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania siły wyższej, jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej.

§7 Poufność

 1. Wszelkie dokumenty i materiały przekazywane do tłumaczenia uznaje się za poufne.
 2. Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros nie podzleca tłumaczeń bez wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy, co gwarantuje poufność i bezpieczeństwo dokumentów Zleceniodawcy.

§8 Płatności

 1. Podstawą do realizacji płatności jest rachunek wystawiony przez Biuro Tłumaczeń Akapit Maja Jaros po zakończeniu zlecenia.
 2. Termin płatności przekraczający 14 dni wymaga indywidualnych ustaleń. Możliwe jest także wystawienie zbiorczego rachunku za jeden miesiąc, po wcześniejszym uzgodnieniu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz cennik usług mogą podlegać zmianom wedle uznania Biura Tłumaczeń Akapit Maja Jaros.
 2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Warszawie.